Viable Cities

Sign in

Insikter från Sharing Cities Swedens testbädd i Umeå.

När Umeå kommun för fyra år sedan klev in i programmet Sharing Cities Sweden var begrepp som delningsekonomi inget som fanns med i deras styrande processer. När nu satsningen avrundas i augusti 2021 så delar Sharing City Umeå med sig av några av sina reflektioner.

Gästskribent: Philip Näslund, Sharing City Umeå, Sharing Cities Sweden

Vi måste rädda våran framtid!! Alla säger rädda miljön, börja göra!!

Elev i årskurs 4, Umeå


Insikter från Sharing Cities Swedens testbädd i Göteborg.

Sverige har fortsatt att slå konsumtionsrekord de senaste 20 åren och mål 12, hållbar konsumtion och produktion i agenda 2030, brukar anges som det mål som Sverige har svårast att uppnå. Allt fler pekar på att en omställning till mer resurseffektiv konsumtion måste bygga på cirkulära affärsmodeller, dvs en mer tjänste- och tillgångsbaserad konsumtion. Med delningsekonomin som verktyg och fokus har Göteborg tillsammans med Stockholm, Malmö och Umeå under fyra års tid utforskat detta genom det nationella programmet Sharing Cities Sweden.

Gästskribent: Tove Lund, Sharing City Göteborg, Sharing Cities Sweden

Att leva…


(Nudging eller medborgardeltagande för att förändra livsstilar — vems kunskap räknas? På svenska nedan)

While technological fixes dominate the sustainability agenda, the radical change that is needed also requires a fundamental remake of our society, including everyday practices. Nudging and participation are two popular strategies for changing people’s everyday practices. We analyse these strategies in a Viable Cities project. Instead of the common question what works? we ask: whose knowledge counts?

Authors: Martin Westin & Sofie Joosse, researchers in Environmental Communication at SLU.

Nudging and participation are two different strategies for changing people’s everyday practices. In nudging, behavioural science experts…


Hur kan företagare och boende i Hammarby sjöstad göra stadsdelen klimatneutral?

Stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Det ska förverkligas genom en medborgardriven process som Sharing Cities Sweden i Stockholm har utarbetat, i samverkan med lokala aktörer. Men vad måste Sjöstadens medborgare och företagare göra för att förverkliga detta mål?

En lokal ekonomisk förening, ElectriCITY Innovation, driver omställningen i samverkan med medborgare, bostadsrättsföreningar, företag och akademi. Men det är ett gap mellan de projekt som drivs idag och visionen för 2030. Hur kan det gapet fyllas?

Här fortsätter Örjan Svane, professor emeritus…


Insikter från Sharing Cities Swedens testbädd i Malmö

Sedan 2017 har Viable Cities satsning Sharing Cities Sweden och dess underprojekt utforskat hur delningsekonomi kan bidra till klimatneutrala och hållbara städer. I höst tar satsningen slut och nu samlas insikter och erfarenheter från alla olika projekt in. På satsningens sajt laddas rapporter, utvärderingar och handböcker upp kontinuerligt under våren. Och på bloggen delar medverkande med sig av sina rön. Här berättar projektledare Juliet Leonette och hennes team om arbetet i testbädden i Malmö.

Gästskribent: Juliet Leonette, Sharing City Malmö, Sharing Cities Sweden

Wow, vilken resa det har varit! Och färden är…


(Coordinator gives circular economy a boost, in English below)

Omställningen till cirkulär ekonomi är en viktig pusselbit i arbetet för klimatneutrala och hållbara städer. Umeå kommun ingick som enda svenska kommun i OECD-programmet för cirkulär ekonomi och har skrivit på European Circular Cities Declaration. Här utvecklar Liv Öberg, projektledare för cirkulär ekonomi i Umeå, sina tankar om sitt arbete.

Gästskribent: Liv Öberg, projektledare, Umeå kommun.

Cirkulär ekonomi är ett jätteinspirerande tankesätt som kan engagera och utmana en stad eller dig själv till att ”gräva där du står”, och använda dina resurser på ett smart sätt. Flera städer har dessutom kommit…


Hur kan Hammarby sjöstads boende och företagare göra stadsdelen klimatneutral?

Stadsdelen Hammarby Sjöstad i Stockholm har som mål att bli klimatneutral till år 2030 genom en medborgardriven process som Viable Cities-projektet Sharing Cities Sweden i Stockholm har utarbetat, i samverkan med lokala aktörer.

En lokal ekonomisk förening, ElectriCITY Innovation, driver omställningen i samverkan med medborgare, bostadsrättsföreningar, företag och akademi under namnet Hammarby Sjöstad 2.0. Men det är ett gap mellan de projekt som ElectriCITY driver idag och visionen för 2030. Hur kan det gapet fyllas? Om det skriver Örjan Svane, professor emeritus KTH, i ett inlägg från Sharing Cities Sweden.


Drive Sweden and Viable Cities join forces to speed up the transition

Viable Cities and Drive Sweden are now starting to work together to accelerate climate transition in cities, with a focus on climate-neutral mobility. Here, Olga Kordas and Sofie Vennersten, program managers for the two innovation programs, develop their thoughts on the work ahead. (På svenska här)

Cities cover 3 per cent of the earth but account for more than 70 per cent of all greenhouse gas emissions. A large part of the emissions that derive from cities come from the transport of people and goods. Viable Cities’ mission…


Kraftsamling av Viable Cities och Drive Sweden

Nu inleder Viable Cities och Drive Sweden ett samarbete för att med gemensamma krafter skynda på klimatomställningen i städer, med fokus på klimatneutral mobilitet. Här utvecklar Olga Kordas och Sofie Vennersten, programchefer för de båda innovationsprogrammen, sina tankar om arbetet framåt. (In English here)

Städer täcker 3 procent av jordens markyta, men står för mer än 70 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Utsläppen i städerna kommer till en mycket stor del från transporter av människor och av varor.

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Drive Swedens vision…


– with milestones passed by

Allan Larsson has been the chair of Viable Cities’ board since the program started in 2017. At the annual general meeting on April 15, 2021, he left the assignment and in this text, he summarizes the results achieved and his expectations for the future.

Guest author: Allan Larsson, former chair of Viable Cities’ board.
The text in Swedish
here.

1. Four successful years

Viable Cities have been in operation for four years. During this time, we have not only built up a portfolio of innovations. We have also — in collaboration with the EU’s Horizon Europe — developed a…

Viable Cities

Viable Cities – The strategic innovation program for climate neutral and sustainable cities.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store